Descriere proiect

Scopul proiectului:

Inovarea strategiilor didactice ale profesorilor din ariile curriculare Matematică și științe, Limbă și comunicare, Om și societate, Tehnologii din Școala „Nicolae Titulescu” Călărași în vederea alinierii procesului instructiv-educativ la standardele educaționale europene privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții

Obiective:

1. Îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională în domeniul tehnologiei informației și comunicării ale profesorilor din ariile curriculare Matematică și științe, Limbă si comunicare, Om și societate, Tehnologii din Școala „Nicolae Titulescu” prin participarea a 11 profesori la 2 cursuri de formare în domeniul TIC

2. Inovarea metodelor de predare-învățare-evaluare ale profesorilor din cele 4 arii curriculare, prin:
- Însușirea unor tehnici și metode interactive, centrate pe elev (flipped classroom, învățarea bazată pe cercetare, învățarea bazată pe sarcini, învățarea colaborativă), având ca suport instrumentele internetului: blog, Wiki, Google Docs, platforme elearning
- Integrarea eficientă a noilor metode interactive în procesul de predare-învățare-evaluare prin îmbinarea armonioasă cu metodele tradiționale, în scopul creșterii calității procesului instructiv-educativ
- Creșterea capacității profesorilor de proiectare de programe pentru discipline opționale cu abordare interdisciplinară
- Însușirea unor modele de bună practică privind standardele Pisa pentru învățământ.

3. Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii, prin:
- Îmbunătățirea competențelor de comunicare în limba engleză ale profesorilor care vor participa la cele 3 cursuri
- Construirea unei rețele de contacte internaționale în vederea unui schimb permanent de metode și instrumente didactice, pentru o dezvoltare profesională continuă
- Creșterea capacității școlii de implicare în proiecte de parteneriat european, finanțate din fonduri europene.

Rezultate așteptate:

I. Competențe TIC

11 profesori își vor dezvolta capacitatea de utilizare a tehnologiei Web 2.0 prin îmbunătățirea următoarelor competențe și abilități:
- Competențe de utilizare a aplicațiilor online pentru colaborare și comunicare: forumuri de discuții, portaluri, spații de stocare în cloud (Dropbox, Google Drive)
- Competențe de utilizare a softurilor educaționale în predarea disciplinelor matematică și stiințele naturii, limbi străine, științe sociale, tehnologii
- Competențe și abilități de utilizare a dispozitivelor mobile (tableta, iPad) și a tablei interactive în lecții
- Abilități de utilizare a softurilor gratuite de editare a imaginii, sunetului și video
- Abilitati de realizare de materiale educaționale proprii conținând elemente multimedia create sau prelucrate cu softurile studiate
- Competente și abilități privind utilizarea instrumentelor de colaborare și comunicare prin internet: blog, Wiki, Google Docs, platforma elearning Live@edu, rețele de socializare (Twitter), Skype.

II. Competențe metodologice

5 profesori vor dobândi:
- Experiență în utilizarea unei game variate de instrumente TIC și modalități de integrare a acestora în procesul de predare-învățare
- Perfecționare metodică prin achizitionarea unor tehnici și metode interactive bazate pe instrumentele de colaborare prin internet: flipped classroom, învățarea bazată pe cercetare, învățarea bazată pe sarcini, învățarea prin colaborare
- O abordare interdisciplinară a conținuturilor învățării prin corelarea cunoștințelor de la disciplinele din aceeași arie curriculară sau din arii curriculare diferite.
- O nouă viziune a proiectării actului educațional, prin prisma standardelor europene ale educației privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

III. Competențe de colaborare la nivel european

Cei 3 participanți la cursul „Structured educational visit to schools” își vor îmbunătăți următoarele competențe:
- Capacitatea de a prelua și adapta experiențe valoroase ale unor școli europene în activitatea școlii noastre
- Capacitatea de a identifica teme și obiective comune cu alte școli europene în vederea realizării unor proiecte de parteneriat
- Abilități de colaborare în cadrul unui grup multicultural
- Capacitatea de a elabora scenarii de proiecte și de a completa formulare de aplicație pentru proiecte Erasmus +
- Competențe de proiectare, implementare și evaluare a unui proiect
- Capacitatea de a integra proiectele inovatoare în curriculum.

IV. Competențe lingvistice, interculturale și sociale

Participanții la cele 3 cursuri își vor lărgi orizontul cultural și își vor dezvolta următoarele competente și abilități:
- Abilități de comunicare în limba engleză
- Atitudine de toleranță și respect pentru grupurile și persoanele care au culturi și valori diferite
- Conștiința apartenenței la spațiul cultural european.